Fortum Grupi privaatsuspoliitika

Fortum suhtub privaatsusesse väga tõsiselt ning järgib kõiki privaatsusega seotud seaduseid ja määruseid. Kliendid, töötajad ning teised sidusrühmad võivad olla kindlad, et nende andmeid käsitletakse korrektsel ja turvalisel viisil. Andmekaitseseadustest tulenev isikuõiguste tagamine on põimitud Fortumi väärtustesse – uudishimulikkus, vastutustundlikkus, usaldusväärsus ja austus. Meie väärtused loovad meie ettevõtte eetilise aluse.

Fortum Grupi privaatsuspoliitika on kinnitatud Fortumi nõukogu poolt ja seda järgivad kõik Fortumi divisjonid ja funktsioonid ning tarnijad ja partnerid, kes töötavad Fortumi jaoks.

Privaatsuspoliitikat vaatab üle vajaduspõhiselt Fortumi tippjuhtkond. Kõik privaatsuspoliitikasse sisse viidud muudatused kinnitatakse nõukogu poolt.

Riiklikes andmekaitseseadustes ja -määrustes sätestatud tingimusi tuleb nõuetekohaselt täita.

Privaatsuse põhimõtted Fortumis

Fortum suhtub privaatsusesse väga tõsiselt ning tagab klientide, töötajate ning teiste sidusrühmade isikuandmete töötlemise vastavuses andmekaitseseaduste ning -määrustega. Andmekaitseseadustest tulenev isikuõiguste tagamine on põimitud Fortumi väärtustesse – uudishimulikkus, vastutustundlikkus, usaldusväärsus ja austus, mis loovad meie ettevõtte eetilise aluse.

Fortum töötleb isikuandmeid täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ja ainult sellisel juhul, kui selleks on kehtiv õiguslik alus. Andmete vastutava töötleja rollis pöörab Fortum erilist tähelepanu uute tarnijate ja partnerite valimisel, kas ja kuidas nemad on vastavuses andmekaitseseadustega. Andmete volitatud töötleja rollis tagab Fortum andmete töötlemise vastavalt andmekaitseseadustele ning vastutava töötleja poolt määratud dokumenteeritud juhistele.  

Fortum töötleb isikuandmeid läbipaistval viisil

Igasugune isikuandmete töötlemine läbipaistval viisil on osa meie äritegevusest. Fortum juhib oma äritegevust eetiliselt ning pakub klientidele, töötajatele ja teistele sidusrühmadele läbipaistvat teavet andmetöötluse eesmärkide kohta. Igal sidusrühmal on õigus mõjutada oma isikuandmete töötlemist.

Fortum austab andmetöötlusega seotud isikuõiguseid ning jagab teavet läbipaistval viisil. Inimestel on õigus kontrollida nendega seotud isikuandmeid. Fortum ei töötle isikuandmeid muudel põhjustel, mille kohta ei ole teavet jagatud, ning ei kogu ebavajalikke andmeid teenuste pakkumiseks ja arendamiseks.

Fortum töötleb isikuandmeid viisidel, mis on tagatud infoturbe meetmetega. Isikuandmed on alati konfidentsiaalsed ning ligipääs neile on ainult volitatud isikutel.  

Fortum tõendab seaduste järgimist

Fortum on pühendunud andmekaitseseaduste järgimise tõendamisele kogu andmetöötlustsükli vältel ning on kasutusele võtnud meetmed andmekaitseseaduste järgimiseks, dokumenteerides ja töödeldes isikuandmeid süstemaatiliselt.

Privaatsuse põhimõtted on põimitud igasse Fortumi äritegevusse

Tipptasemel andmete privaatsus on väga oluline osa meie strateegiast ja äritegevustest. Uurides uusi andmepõhiseid võimalusi oma klientide teenindamiseks, on meie kohustus järjepidevalt täiendada ja parendada äriprotsesse ning nende vastavust andmekaitseseadustega.

Vastutused

Meil on selged vastutused privaatsuse juhtimismudelis. Fortumis vastutavad privaatsuse tagamise eest:

  • Fortumi nõukogu kinnitab privaatsuspoliitika ning vaatab üle privaatsuse tagamisega seotud aruandlust ja raporteid.  
  • Fortumi president ja tegevjuht vastutab privaatsusega seotud teemade eest ning kinnitab grupitasandi privaatsusjuhised.
  • Divisjonide juhid vastutavad sobilike protsesside ning piisavate ressursside olemasolu eest oma üksustes, et täita ja jälgida andmekaitseseadusest tulenevaid tingimusi.
  • Grupi andmekaitseametnikud vastutavad privaatsuse juhtimise ja haldamise eest grupitasandil, hõlmates privaatsuspoliitika ja grupitasandi juhiste kokkupanemist ning nende rakendamist ja lisaks kuu-, kvartali- ja aastapõhise aruandluse tegemist.  
  • Kõik Fortumi töötajad ja partnerid vastutavad andmekaitseseaduste, -määruste ja Fortumi juhiste täitmise eest.