Kaugkütte müügihind ja -leping

Fortum Eesti kaugkütte hind ja müügitingimused Pärnus.

Müügihind

Fortum Eesti AS poolt müüdava soojuse hind on kujundatud selliselt, et see kataks ettevõtte kulutused soojuse tootmiseks, jaotamiseks ja müügiks. Samuti on müügihinda arvestatud vahendid investeeringute ja arenduste tegemiseks ning keskkonna-, kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmiseks.

Kaugkütte hinda reguleerib Konkurentsiamet.

Soojuse tootmise- ja jaotamise kulude erinevusel eelnevalt kooskõlastatud väärtusest üle 5% on soojusettevõtja kohustatud algatama uue soojusenergia hinna kooskõlastamise protsessi.

Müügileping 

Pärnu kaugküttevõrguga liitunud tarbimiskoha omanik või tema volitatud esindaja saab soojusenergiat tarbida peale soojuse müügilepingu sõlmimist.

Lepingu sõlmimiseks esitatavad dokumendid

  • hoone omandit või haldusõigust tõendav dokument;
  • omaniku või volitatud esindaja isikut tõendav dokument.

Leping ja lepingu lisad

  • leping osapoolte andmetega, lepingu tingimused;
  • soojuse müügilepingu lisad: tarbimiskoha liitumispunkti kirjeldus, võrguettevõtja soojuskandja temperatuurigraafik, soojusmõõturi näitude teatamise kord, nõuded tarbijapaigaldise hooldamiseks.

Lepingu allkirjastamine

Leping allkirjastatakse ostja poolt valitud viisil kirjalikult või digitaalselt. Müüja edastab lepingu ostja poolt soovitud kontaktaadressile.

Lepingus võrguühendustingimuste muutmine

  • Kui klient on loobunud teatud osast antud hoonele ette nähtud soojuskoormusest, näiteks sooja tarbevee valmistamisest. Selliste muudatuse aluseks on projekti põhjal vormistatud soojussõlme pass ja hooldustehniku akt;
  • kui tarbimiskohal kasutatavat võimsust muudetakse (seoses hoone ümberehitusega, sooja tarbevee koormuse kasvuga vms). Lisavõimsuse tellimiseks tuleb esitada liitumistaotlus. Taotluse palume saata: hannes.puusepp@fortum.com, Suur-Jõe 52, Pärnu 80042;
  • soojussõlm on rekonstrueeritud (aluseks soojussõlme uus pass);
  • muudetakse teeninduspiiri või liitumispunkti asukohta;
  • lepitakse kokku olemasoleva lepingu muutmises;
  • seoses võrguühedustingimuste muutmisega, tuleb taotleda võrguettevõtjalt projekteerimistingimused, mille alusel tehtud muudatused fikseeritakse uues müügilepingus.

Lepingu lõpetamine või muutmine

Lepingu lõpetamiseks tuleb saata kirjalikult teate lepingu lõpetamise kohta vähemalt 30 päeva enne lepingu lõpetamist kirjalikult posti või e-kirja teel. Lepinguga seotud küsimuste korral palun ühendust võtta kliendihalduriga klient.parnu@fortum.com, +372 447 7227.
Soojuse tarbimine ilma kehtiva kirjaliku lepinguta on kaugkütteseaduse põhiselt omavoliline tarbimine. Rikkumise tuvastamise korral võidakse katkestada soojusvarustus ning nõuda tasu omavoliliselt tarbitud soojuse koguse eest kuni kolmekordse maksumuse ulatuses.

Kliendi mugavuse tagamiseks (soojusmõõtja kontroll ja avariiolukorrad) soovitame ostjal jätta hoone soojussõlme sissesaamiseks vajalikud võtmed müüja kasutusse. Kliendi soovi korral sõlmitakse võtme hoiuleandmise kokkulepe.​