Kvaliteedi, keskkonnakaitse, töötervishoiu ja tööohutuse valdkonna juhtpõhimõtted

Juhtpõhimõtete all mõistame üldisi arusaamu suunast, kuhu Fortum Eesti AS-il tuleb liikuda kvaliteedi, keskkonnakaitse, töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas.

Fortum Eesti AS-i kvaliteedi, keskkonna, töötervishoiu ja tööohutuse juhtpõhimõtted on:

 • pakkuda klientidele esmaklassilisi, keskkonnasõbralikke ja ohutuid tooteid ning teenuseid kogu toote ja teenuse eluea jooksul;
 • olla kvaliteedi, keskkonna, töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas Eesti ettevõtete hulgas esimeste seas;
 • tegutseda vastutustundlikult ühiskonna liikmena ja loodusvarade kasutamisel.

Kvaliteedi, keskkonna, töötervishoiu ja tööohutuse juhtpõhimõtete saavutamiseks lähtume oma tegevuses järgmisest:

 • tegutseme vastavuses kehtivate seaduste ja normide nõuetega ning jälgime pidevalt seadusandluses tehtud muudatusi;
 • oleme teadlikud oma äritegevusest tulenevatest tervise- ja keskkonnariskidest ning püüame viia need miinimumini;
 • loome oma töötajatele ohutu ja tervisliku töökeskkonna ja kasutame selliseid töömeetodeid, et tööõnnetused oleksid välditud ning kaasame sellesse kõik töötajad ja allüksuste juhid;
 • kindlustame töötajate vajaliku koolituse sellel tasemel, et töötaja oleks võimeline tegema tööd ohutult;
 • hindame eelnevalt kõikide uute investeeringute (sh. uute tootmisseadmete ehitamine, varade ostmine ja parendamine, uute käitus- ja hoolduslepingute sõlmimine) keskkonna, töötervishoiu ja tööohutuse aspekte ning arvestame neid äriotsuste tegemise protsessis; täiustame jätkuvalt oma kvaliteedi, keskkonna, töötervishoiu ja tööohutuse alast tegevust, juurutame vastava juhtimissüsteemi ja täiustame seda pidevalt, parendamaks tulemuslikkust;
 • teeme koostööd ametkondadega ja teiste organisatsioonidega, kaitsmaks loodusressursse ja keskkonda;
 • suhtleme kvaliteedi, keskkonna, töötervishoiu ja tööohutuse teemadel avatult, ausalt ja selgelt oma töötajatega, klientidega, valitsusasutustega, kohalike omavalitsustega ja koostööpartneritega;
 • rakendame oma tegevuses uusi tehnoloogilisi lahendusi, materjale, toorainet (sh. kütust), tootmisprotsesse ja töömeetodeid, mis aitavad säästa loodusressursse ning võimaldavad toota ja jaotada energiat efektiivselt kontserni strateegia ja visiooni elluviimiseks.