Õigusteave

Veebilehe kasutustingimused

Fortum korporatsiooni ja selle tütarettevõtete (koos edaspidi FORTUM) veebilehtede kasutamine eeldab allpool toodud tingimuste järgimist. FORTUMi veebilehe kasutamine ilma järgmiste tingimustega nõustumiseta ei ole lubatud.

Intellektuaalomandiõigused

Kogu FORTUMi veebilehe sisu (tekstid, graafika, nimed, kujutised, arvandmed, joonised, logod, ikoonid, salvestised ja tarkvara) on FORTUMi ning selle sidusettevõtete, litsentsiandjate ja partnerite omand. Kõik õigused, mida siin ei ole kasutajale selgesõnaliselt antud, on kaitstud. FORTUMi veebilehel oleva sisu või selle osade kopeerimine, ülekandmine, modifitseerimine, salvestamine, avaldamine ja jaotamine ilma FORTUMi eelneva kirjaliku nõusolekuta on keelatud. Lubatud on FORTUMi veebilehe kasutamine isiklikuks, mitteäriliseks otstarbeks. Avalikuna klassifitseeritud dokumente, näiteks pressiteateid, võib kasutada avalikuks kommunikatsiooniks, kui koos materjaliga on avaldatud ka teabe allikas.

Lahtiütlemine

FORTUMi veebileht ja selle sisu on kättesaadavad sellisena nagu nad on. FORTUM ei esinda otseselt ega kaudselt teavet, mis on üleval FORTUMi veebilehel, ega anna selles osas mingeid garantiisid, sealhulgas ei esinda ega anna garantiisid teabe täpsuse, täielikkuse või usaldusväärsuse osas. FORTUMi veebilehel olevat mistahes teavet ei või käsitleda FORTUMi siduva pakkumise ega kohustusena. FORTUM jätab endale õiguse igal ajal ja ette teatamata muuta FORTUMi veebilehe kasutustingimusi ja selle sisu või osa sellest. FORTUM ei ole vastutav juurdepääsu tagamise eest FORTUMi veebilehele.

FORTUM ei ole ühelgi juhul vastutav mistahes iseloomuga kahjumi või kahjude eest, mis hõlmavad, kuid ei ole piiratud, kaudsete ja põhjuslike kahjude, näiteks saamata jäänud tulude, saamata jäänud kasumi, äritegevuse katkestamise või andmete kaotusega, mis tulenevad käesoleva veebilehe või selle sisu kasutamisest või veebilehe tõrgetest või kättesaamatusest. Samuti ei ole FORTUM vastutav mistahes kahjumi või kahjude eest, mis on põhjustatud vigade, andmesüsteemide või andmeedastuse katkestuste või kättesaamatuse tõttu ega pahavara või viiruste tõttu põhjustatud kahjude eest. Eespool nimetatud piirang kehtib ka kolmandate osapoolte veebilehtedele, mille lingid on FORTUMi veebilehel või millele on FORTUMi veebilehel viidatud. Kui kohaldatavad õigusaktid ei võimalda eespool nimetatud vastutuse piiranguid, on FORTUMi vastutus piiratud kohaldatavate õigusaktide poolt lubatud suurimas ulatuses.

Kasutaja poolt esitatud teave

FORTUMi veebilehe kasutaja on ainuisikuliselt vastutav FORTUMi veebilehele edastatud teabe ja materjalide täpsuse ja edastamise eest ning selle eest, et kasutajal on õigus FORTUMile vastavat teavet või materjale edastada. FORTUMi veebilehe kasutaja võtab kõik mõistlikud meetmed veendumaks, et FORTUMi veebilehele edastatud teave ja materjalid ei sisaldaks pahavara ega viirusi. FORTUMil on õigus piiramatult ja autoritasudeta FORTUMi veebilehele edastatud teavet ja materjale modifitseerida, kopeerida, avaldada ja jaotada, seda nii eraldiseisva teabena või teiste materjalide või dokumentide osana mistahes äritegevuslikul kui ka mitte äritegevuslikul eesmärgil kasutamiseks Soome õigusaktidega lubatud ulatuses.

Isikuandmed

Kliendi isikuandmete privaatsus on FORTUMile väga oluline. FORTUM käsitleb vastavaid andmeid kooskõlas isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktidega. Klient võib igal ajal nõuda teda puudutavate FORTUMi poolt kogutud andmete eemaldamist või parandamist.

Käesolevatele kasutustingimustele kehtivad Eesti õigusaktid.

Päringud ja märkused

Kõik käesolevaid kasutustingimusi puudutavad päringud ja märkused saata FORTUMi õigusosakonda: 

Fortum Corporation, Legal Affairs, PL 100, 00048 FORTUM, attn. Ms. Anni Savelius; tel. +358 10 4511.