Uuendasime privaatsuteateid: Loe lähemalt siit

Privaatsusteade klientidele

See privaatsusteade käsitleb, kuidas Fortum kontsern ja selle tütarettevõtted töötlevad sinu kui kliendi isikuandmeid. Teade rakendub meie toodete ja teenuste kasutamisel või muul viisil meiega suhtlemisel. Privaatsusteates toodud kehtib ka meie äriklientidele.

Me võime sulle lisaks jagada toote- või teenusepõhist privaatsusteavet teenuse- või tootepõhistes tingimustes, privaatsusteate lisas või muudes märkustes, mida võid meie toote või teenuse kasutamisel kohata.

Sisu

Milliseid isikuandmeid Fortum töötleb?

 1. Kuidas Fortum sinu isikuandmeid kogub?
 2. Millised on isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused?
 3. Automatiseeritud otsuste tegemine
 4. Kui kaua Fortum sinu isikuandmeid säilitab?
 5. Kellel on ligipääs sinu isikuandmetele?
 6. Kas Fortum edastab sinu isikuandmeid kolmandatesse riikidesse?
 7. Kuidas Fortum sinu isikuandmeid kaitseb?
 8. Küpsised
 9. Sinu õigused ja kuidas neid kasutada
 10. Privaatsusteate muudatused
 11. Sinu isikuandmete vastutav töötleja

 

1. Milliseid isikuandmeid Fortum töötleb?

Fortum kogub ja töötleb vajaduspõhiselt erinevat tüüpi isikuandmeid, sealhulgas:

Isikupõhised andmed – kontaktandmed (sinu nimi, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress), demograafilised andmed (sinu sugu, vanus, keel, rahvus, kutsealased andmed ning lisaks sinu huvid või segmendigrupp) ja vajadusel sinu isikukood identiteeti tõestamiseks/kinnitamiseks.

Lepingu ja teenuste andmed – andmed sinu lepingute, tellimuste, ostude, maksete ja arvete kohta, salvestatud ja transkribeeritud telefonikõned, liitumised ja loobumised, sinu muud tehingud meiega, näiteks teenusetaotlused ja infovahetus meie klienditeenindusega.

Maksete andmed ja krediidiinfo – sinu maksekaardi ja pangakonto andmed, mida on vaja ostude kontrollimiseks või raha tagastamiseks, krediidivõime.

Veebiandmed ja identifikaatorid – andmed, mida kogutakse küpsiste või sarnaste tehnoloogiliste vahenditega - sinu tegevusandmed meie teenuste kasutamisel, näiteks sirvimistegevused ja segmendid, IP-aadress, küpsise ID, mobiiliseadme ID, brauseri ja seadme üksikasjad ning asukoht.

Turvalisuse andmed  - andmed, mida kasutatakse meie teenuste ja ruumide turvalise kasutamise tagamiseks - parool ja sisselogimisandmed, turbelogid ja valvekaamerate salvestused.

Tehnilised ja tarbimisandmed - seadme või rakenduse tööga seotud andmed, elektrienergia ja muude kommunaalkulude tarbimise ja tootmise mõõtmisandmed, laadimisjaamade ja nutiseadmete andmed, mis tahes andurite andmed (nt temperatuur).

 

2. Kuidas Fortum sinu isikuandmeid kogub?

Töödeldavad isikuandmed pärinevad erinevatest allikatest:

Sinult endalt - kui tellid või kasutad meie teenuseid, täidad ankeete huvipakkuvate toodete või teenuste kohta, osaled küsitluses või konkursil, lood konto, sirvid meie kodulehte või suhtled meiega mingil muul viisil.

Kolmandatelt osapooltelt - avalikest aadressiregistritest, krediidiinfo väljastajatelt, võlgade sissenõudmisteenuste osutajatelt, paigalduspartneritelt, turunduspartneritelt, elektri- või kindlustusettevõtetelt ja teistelt andmete pakkujatelt.

Fortum kontserni ettevõtetelt, mis jagavad infot punktis 6 toodud põhjustel.

 

3. Millised on isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused?

Me kasutame sinu isikuandmeid selgelt kindlaksmääratud eesmärkidel, mis põhinevad lepingul, nõusolekul, juriidilise kohustuse täitmisel ja/või õigustatud huvil. Me kasutame sinu isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:

3.1 Teenuste osutamine ja klienditeenindus

Me kogume ja kasutame sinu isikuandmeid sinu tellimuste töötlemiseks, toodete ja teenuste tarnimiseks, klienditeeninduse pakkumiseks ning maksete, lepingute ja tehingute haldamiseks.

Teenuste osutamiseks vajalikud andmed sõltuvad tootest või teenusest. Näiteks võivad veebiteenused nõuda kasutaja autentimist, samas kui elektri- soojuslepingud nõuavad meilt tarbimise mõõtmist. Meie klienditeenindus tegeleb sinu pöördumiste ja teabevahetusega. Klienditeenindus võib sulle pakkuda ka optimaalset lepingutüüpi, mille me sinu jaoks välja arvutame. Võime sinuga ühendust võtta lepinguga seotud küsimustes telefoni, posti, e-posti, SMS-i, automatiseeritud kõnede ja muude digikanalite, sealhulgas sotsiaalmeedia kaudu.

Teenuste ja klienditeeninduse osutamisel on sinu isikuandmete töötlemise peamiseks aluseks leping. Tulenevalt seaduse nõudest võime küsida sinult nõusolekut teatud teenuste osutamiseks, näiteks asukohapõhiste teenuste.

3.2 Müük, turundus ja kommunikatsioon

Me võime sinuga ühendust võtta läbi turundustegevuste ka juhul, kui sa ei ole meie klient. Me küsime sinult nõusolekut, kui see on seadustest tulenevalt nõutud, muul juhul kontakteerume me õigustatud huvil. Me võime sinu nõusolekuta saata automatiseeritud elektroonilist turundusteavet, mis on seotud meie omavahelise kliendi- või äripartnerlussuhtega ja kasutada traditsioonilisi turunduskanaleid (post, telefon, ukselt-uksele), kui see on seadusega lubatud. Samuti viime me läbi loteriisid ja konkursse.

Lisaks oma turundustegevustele, kasutame me müügi- ja turunduspartnereid, kes võivad sinuga ühendust võtta seoses meie toodete ning teenustega ja/või müüa oma ruumides meie tooteid ning teenuseid.

Järgnevalt on toodud täpsemalt erinevat tüüpi turundustegevused koht ning kuidas kontrollida oma turunduseelistusi. 

       3.2.1 Milliseid isikuandmeid kasutatakse müügi- ja turundustegevuste optimeerimiseks (profileerimine)?

Turundus- ja reklaamitegevuste jaoks kasutame me andmeid, mis on kogutud kliendisuhtest ja -uuringutest, veebipõhistest käitumisandmetest ja tuletatud andmetest, mis näiteks ennustavad kasutajate huve. Nende andmete põhjal on turundustegevused asjakohasemad ja tõhusamad ning me saame saata isikupärastatud pakkumisi. Tuletatud andmeteks on näiteks segment, mis näitab meile, kas kasutaja elab äärelinnas või ridaelamus. Sa võid näiteks saada ka suunatud pakkumise, kui sa oled hiljuti kolinud.

       3.2.2 Suhted sidusrühmadega

Me suhtleme oma sidusrühmadega läbi asjakohaste teemade või meie poolt korraldatud sündmuste teavitamise. Teave on saadetud e-posti teel kontaktaadressidele, mida sidusrühmad on meiega jaganud. 

3.3 Toodete ja teenuste arendamine

Me töötleme isikuandmeid, et arendada ja parendada teenuseid ning tooteid meie klientidele, toetada äriotsuste tegemist ning arvestada meie klientide tagasiside ja vajadustega. Andmete töötlemise aluseks toote ja teenuse arendamisel on õigustatud huvi. Toodete ja teenuste arendamiseks vajalikud andmed kogutakse läbi kasutajate uuringute, testide, intervjuude, küsimustike või mõnel muul turu-uurimise viisil. Lisaks kasutatakse analüüsides andmeid, mis on tekkinud teenuste kasutamisel, salvestatud/transkribeeritud telefonikõnesid kasutatakse koolitusteks ja teenusekvaliteedi tõstmiseks, süsteemide funktsionaalsuse testimiseks kasutatakse andmeid, mis on kogutud tavapärase teenuse kasutamise ajal.

Meie toodete ja teenuste arendamiseks mõeldud andmetöötlus toimub üldjuhul võimalikult isikustamata andmete abil. Kui kliendi tegelikke kontaktandmeid kogutakse seoses küsitlusega või kui võtame kliendiga ise ühendust, teavitame sind kontaktandmete kasutamisest seoses küsitluse või intervjuuga. Me võime mõnikord kasutada ka reaalandmeid, näiteks süsteemide funktsionaalsuse testimiseks.

Analüüsides ei töötle me tuvastatavaid andmeid, vaid koondame suure koguse andmeid, et luua statistilisi mudeleid, raporteid, prognoose, trendianalüüse, mis toetavad äriotsuste tegemist, koostada teenuse tulemuslikkuse analüüse ja arvutada kliendisegmente, mida kasutatakse meie müügi- ja turundustegevuste parendamiseks, nagu kirjeldatud punktis 3.2.5.

3.4 Juriidiliste kohustuste täitmine

Me töötleme isikuandmeid, et järgida seadustest tulenevaid nõudeid, näiteks raamatupidamis- ja maksuseadusi ning rahapesuvastaseid seadusi.

3.5 Juriidiliste õiguste kaitse ning teenuste ja klientide turvalisuse tagamine

Me kasutame isikuandmeid, et kaitsta ja turvata meie endi ja kliendi õiguseid. Andmete töötlemise aluseks juriidiliste nõuete kaitsmisel, võlgade sissenõudmisel, krediidi kontrollimisel, infoturvalisuse tagamisel ning pettuste ja üleastumiste ärahoidmisel on tavapäraselt õigustatud huvi. Isikuandmeid kasutatakse meie toodete ja teenuste turvalisuse tagamiseks, näiteks pidades juurdepääsulogisid ja süsteemi varukoopiaid, autentides kasutajaid ja hoides ära rünnakuid.

 

4. Automatiseeritud otsuste tegemine

Kui kasutame automatiseeritud otsuste tegemist, millel on sulle juriidiline või sarnane mõju, teavitame sind sellest eelnevalt. Kui automatiseeritud otsuste tegemine eeldab sinu luba, , siis küsime sult selleks eelnevalt nõusolekut.

Sul on alati võimalus avaldada arvamust või vaidlustada otsuseid, mis põhinevad automaatsel töötlemisel ning samas nõuda manuaalset otsuste tegemise protsessi, selle asemel, et pöörduda kohaliku üksuse klienditeeninduse poole.

 

5. Kui kaua Fortum sinu isikuandmeid säilitab?

Kui andmed ei ole enam oma kogumise eesmärgiks vajalikud, siis Fortum kustutab või muudab need isikustamata andmeteks.

 

6. Kellel on ligipääs sinu isikuandmetele?

Vajaduspõhiselt võime sinu isikuandmeid jagada:

Fortum grupi ettevõtetega – meie grupi ettevõtted võivad kasutada sinu isikuandmeid käesolevas teates määratletud eesmärkidel, lähtudes õigustatud huvist kohaldatava seadusega lubatud ulatuses, sealhulgas oma toodete ja teenuste turustamiseks.

Äripartneritega - me avaldame oma äripartneritele isikuandmeid õigustatud huvi alusel kehtiva seadusega lubatud ulatuses. Sellisteks olukordadeks näiteks on:

 • Kui sa oled ostnud meie tooteid ja teenuseid meie äripartneri juurest, võib tekkida vajadus meil vahetada andmeid sinu ostu sooritamiseks, näiteks sinu tellimuse tuvastamiseks ning selle eest meiepoolselt tasumiseks.
 • Kui sa ostad meie käest meie äripartneri tooteid ja/või teenuseid, sõlmid sellega lepingu toodete ja/või teenuste ostmiseks. Fortum kannab selle summa otse sinu arvele müüjaga sõlmitud kokkuleppe alusel. Fortum võib edastada sinu isikuandmeid äripartnerile, et sinu ost lõpuni viia ja selle eest tasuda.  
 • Meie äripartnerid on muuhulgas elektrivõrguettevõtted, võlgade sissenõudmise agentuurid, kindlustusettevõtted, tarbeelektroonika jaemüüjad, elektrilaadimisjaamade operaatorid, autotootjad ja veebireklaamipartnerid (kirjeldatud küpsistepoliitikas).

Nõusolek, leping või päring – me võime jagada sinu isikuandmeid, kui meil on selleks sinu nõusolek. Mõnede meie toodete ja teenuste kasutamine sinu poolt annab loa jagada isikuandmeid teistega. Me võime sinu isikuandmeid jagada kolmandatele osapooltele, kui seda nõuavad lepingulised kohustused sinu ees. Näiteks võime jagada sinu aadressi posti/kulleri teenuse pakkujaga või paigaldamisteenuse pakkujaga, et tarnida sinuni tellitud toode või teenus.

Meie alltöövõtjad – me kasutame teenuste pakkumiseks alltöövõtjaid, kellel võib olla ligipääs sinu isikuandmetele ning nende töötlemisele meie nimel. Alltöövõtjatel ei ole lubatud kasutada sinu isikuandmeid mingil muul eesmärgil peale meiega kokkulepitud teenuse osutamise. Me tagame lepinguliste kohustustega, et isikuandmete töötlemine on vastavuses käesoleva teatega. Tavapärased teenusepakkujad, kes töötlevad isikuandmeid on näiteks turundus- ja müügipartnerid, makse- ja arvelduspartnerid ning IT tarkvara ja teenuse pakkujad.

Ühinemised ja ülevõtmised - kui otsustame oma äriüksuseid müüa, ühendada või muul viisil ümber korraldada, võib see kaasa tuua vajaduse sinu isikuandmete avaldamise potentsiaalsetele või tegelikele ostjatele ja nende nõustajatele.

Ametiasutused, kohtumenetlus ja seadusandlus - avaldame sinu isikuandmeid seadusega nõutavas ulatuses pädevatele asutustele, näiteks politseile. Samuti võime avaldada sinu isikuandmeid seoses kohtumenetlusega või ametiasutuse taotlusel kehtiva seaduse või kohtu korralduse alusel või seoses kohtuprotsessi või volitusprotsessiga või muul seadusega nõutaval või lubatud viisil.

 

7. Kas Fortum edastab sinu isikuandmeid kolmandatesse riikidesse?

Mõned meie teenusepakkujad ja grupi ettevõtted tegutsevad rahvusvaheliselt, mille tõttu võivad isikuandmed vahetevahel asuda väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda. Isikuandmete edastamisel väljaspool EL-i või EMP-d kasutab Fortum asjakohaseid kaitsemeetmeid, näiteks Euroopa Komisjoni pakutavaid standardseid lepingutingimusi.  

 

8. Kuidas Fortum sinu isikuandmeid kaitseb?

Fortum rakendab asjakohaseid organisatsioonilisi ja tehnilisi turvameetmeid, et kaitsta sinu andmeid kadumise või väärkasutamise eest. Meil on kinnitatud küberturvalisuse juhtimismudel, mis kirjeldab rolle ja vastutusi, ning meie juhised annavad üksikasjalikku teavet selle kohta, kuidas Fortumis isikuandmeid tuleb käsitleda. Korraldame töötajatele teadlikkuse tõstmise programme ning pöörame tähelepanu privaatsuse ja turvalisuse olulisusele. Kui sõlmime lepingu kolmandate osapooltega ja neil on vajadus teenuse osutamiseks ligi pääseda meie vastutusel olevatele isikuandmetele, nõuame neilt lepingu järgi samasuguseid andmekaitse turvameetmeid, kui meil endal on kasutusel.

 

9. Küpsised

Meie teenuste kasutamisel või meie veebilehtede külastamisel võib Fortum küpsiste ja teiste sarnaste tehnoloogiliste vahendite abil koguda andmeid sinu seadmete kohta. Meie kodulehel võivad paigaldatud olla ka kolmandate osapoolte küpsised või sarnased tehnoloogilised vahendid. Lisateavet küpsiste haldamise ja veebiandmete kasutamise kohta leiad meie küpsistepoliitikast.

 

10. Sinu õigused ja kuidas neid kasutada

Järgnevalt on toodud sinu õigused isikuandmete töötlemisel: 

 • Õigus tutvuda andmetega – sul on õigus saada teavet oma isikuandmete töötlemise kohta ning küsida koopiat oma isikuandmetest.
 • Õigus andmete parandamisele – sul on õigus lasta parandada sind puudutavad ebaõiged isikuandmed ja vajadusel isikuandmeid uuendada;
 • Õigus andmeid üle kanda - sul on õigus küsida ja uuesti kasutada meile edastatud isikuandmeid. Me saame sulle pakkuda valitud andmete kogumit masinloetavas vormingus, kui töötlemise aluseks on olnud leping või nõusolek.
 • Õigus andmete kustutamisele – me kustutame sinu soovil sinu isikuandmed, kui neid ei ole enam õiguspäraselt vaja.
 • Õigus nõusolekust taganeda – kui sa oled andnud nõusoleku andmete töötlemisele, on sul alati õigus sellest taganeda.
 • Õigus esitada vastuväiteid – sul on õigus vaidlustada oma isikuandmete töötlemine Fortumi õigustatud huvide korral, näiteks meie toodete ja teenuste arendamise või muudel eesmärkidel, mida on selgitatud eespool punktides 3 ja 6. Fortum võib sinu vastuväited tagasi lükata, kui töötlemise jätkamine on põhjendatud.
 • Õigus piirata isikuandmete töötlemist – mõningatel juhtudel on sul õigus isikuandmete töötlemist piirata.

Elektroonilistest turunduskommunikatsioonist ja kliendiküsitlustest loobumine - kui sa ei soovi enam  saada Fortumilt turundusteavet, saad sellest igal ajal loobuda. Lihtsaim viis on klõpsata vastaval lingil turundusteabe lõpus.

Telefoni ja postiturundusest loobumine - kui sa ei soovi enam saada Fortumilt turundusteavet posti või telefoni teel, võta ühendust kohaliku üksuse klienditeenindusega või teavita sellest klienditeeninduse esindajaid kõne ajal.

Küpsiste haldamine ja suunatud veebireklaamist loobumine: kui sa soovid hallata küpsiseid meie kodulehel või loobuda suunatud veebireklaamist, kasuta selleks juhiseid, mis leiduvad meie küpsistepoliitikas.

 • Pane tähele, et pärast seda, kui oled meiepoolsetest turundustegevustest loobunud, võib meie turundusteave sinuni lühiajaliselt siiski jõuda, kuna süsteemi värskendamine võtab mõningase aja.  Samuti kasutame mõnikord turunduspartnereid, kes võivad sulle meie tooteid ja teenuseid kuvada, kuid kes pole meilt sinu kohta isikuandmeid saanud. Sellisest turundustegevusest loobumiseks või muude õiguste kasutamiseks, pead võtma otse ühendust konkreetse turunduspartneriga.

Kaebuse esitamine - kui me ei võta sinu päringutega midagi ette, teavitame sind selle põhjustest. Kui sa ei ole rahul meie tegevusega või sellega, kuidas me isikuandmeid käsitleme, võta ühendust kohaliku üksuse klienditeenindusega. Kui sa pole endiselt rahul, pöördu andmekaitseinspektsiooni poole.

Kui sul on mingeid küsimusi või sa soovid oma isikuandmete üldmäärusest lähtuvaid õiguseid kasutada, võta ühendust Fortumi kohaliku üksusega.

 

11. Privaatsusteate muudatused

Fortum jätab endale õiguse teha muudatusi privaatsusteatesse. Teavitame sind privaatsusteate võimalikest muudatustest oma kodulehel või sinuga otse ühendust võttes.

 

12. Sinu isikuandmete vastutav töötleja

Kui sul on mingeid küsimusi seoses isikuandmetega või sa soovid isikuandmete üldmäärusest tulenevaid õiguseid kasutada, võta ühendust Fortumi kohaliku üksuse klienditeenindusega.

Andmete vastutav töötleja, kes vastutab sinu isikuandmete eest on tavapäraselt Fortumi ettevõte, millega sul on sõlmitud leping.

Muude andmekaitsega seotud küsimuste ja kommentaaride puhul, võta ühendust meie privaatsusametnikega läbi ingliskeelse päringuvormi, mis asub meie kontserni kodulehel (vt eestikeelset abijuhist alt).

Privaatsuse päringuvorm