Privaatsusteade tarnijatele

Meie uuendatud isikuandmete kaitset käsitlevast teatest saad täpsemalt lugeda sellest, kuidas me Sinu isikuandmeid käsitleme. Palun loe järgnevat hoolega, et saada aru meie vaadetest ja praktikatest Sinu isikuandmetega seoses ning kuidas me neid käsitleme.

Vastutav töötleja:

ELi 2016. aasta isikuandmete kaitse üldmääruse mõistes on vastutav töötleja Fortum Corporation ja selle tütarettevõtted Eestis:

 • Fortum Eesti AS, Lõõtsa 2B, Tallinn 11415
 • Fortum CFS Eesti OÜ, Lõõtsa 2B, Tallinn 11415
 • AS Fortum Tartu, Turu 18, Tartu 51014

Kuidas Fortum Sinu kui tarnija isikuandmeid töötleb?

Kuidas Fortum Sinu isikuandmeid töötleb?

Peame Sinu isikuandmeid töötlema mitmel erineval eesmärgil ja mitmel erineval viisil. Järgime selle käigus alati asjakohaseid kaitsemeetmeid ja andmetöötlust käsitlevate seaduste põhimõtteid.

Oleme sellel lehel koondanud erinevad andmete liigid, eesmärgid ja õiguslikud alused, millest andmete töötlemisel lähtume. Kui nende osas midagi muutub, teavitame Sind sellest koheselt vastavalt lehe all viidatud tingimustele.  

Milliseid andmeid Fortum kogub?

Fortum kogub ja töötleb erinevatesse kategooriatesse kuuluvaid isikuandmeid, sealhulgas:

 • tuvastamist võimaldavad andmed - näiteks e-posti aadress, ettevõtte nimi, nimi, tarnija nimi, isikukood, sünniaeg, mõõtmiskoha tuvastamisandmed;
 • kontaktandmed – näiteks Sinu nimi, aadress, telefoninumber, kasutajanimi, kliendinumber, salasõna ja pilt, kui oled selle lisanud;
 • turvalisuse ja ohutuse andmed - näiteks hoone sissepääsu ja jälgimissüsteemi info, järelevalve poolt tehtud andmed, salasõnad;
 • käitumispõhised andmed – näiteks sisselogimise andmed, energia/elektri/soojuse tarbimisandmed;
 • lepingu ja teenuste andmed – näiteks teave Sinu kasutatavate teenuste, lepinguperioodi, lõpetamise teatise ja meievahelise lepingu teiste andmete kohta;
 • tehingute ja tarbimise andmed – näiteks andmed selle kohta, milliseid meie tooteid ostad ja milliseid meie teenuseid tarbid ning millises mahus;
 • finants- ja arvete esitamine andmed – näiteks andmed Sinu arvel oleva aadressi, maksetingimuste, krediitkaardinumbri ja pangakontoga seotud teabe kohta;
 • ametikohaga seotud andmed - näiteks ametipositsioon, taustainfo, hariduse ja koolituse dokumendid, tulemused ja arengud, CV; 
 • seadmete andmed – näiteks IP-aadress ja muu küpsistest pärinev teave.

Fortum kogub andmeid, mida on vaja meievaheliseks koostööks ja eesmärkideks, mille jaoks selliseid andmeid kasutatakse. Isikuandmete töötlemisel lähtume alati õiguslikest alustest.

Millistest allikatest isikuandmeid saadakse?

Sinu kohta töödeldavad isikuandmed pärinevad erinevatest allikatest:

 • Sinult endalt, kui tellid meie teenuseid, täidad ankeete huvipakkuvate toodete või teenuste kohta või saadad meile oma isikuandmed. Sellisel juhul teavitame Sind andmetest, mille töötlemine on selliste teenuste pakkumiseks vajalik või kohustuslik;
 • meievahelisest suhtest Sinu kui ärikliendi/tarnijaga, näiteks teave tarbimise kohta, käitumispõhised andmed või andmed, mida Sa oled jaganud kui oled kasutanud meie IT-süsteeme;
 • avalikest allikatest, näiteks avalikest aadressiregistritest või kolmandatelt isikutelt, kellega koostööd teeme, näiteks krediidiinfo väljastajad, võlgade sissenõudmisteenuste osutajad, paigalduspartnerid, järelevalve pakkujad, ülemaailmsete uudiste andmebaaside pakkujad.

Millised on isikuandmete töötlemise eesmärgid?

Me töötleme isikuandmeid ainult eelnevalt määratletud eesmärkidel. Eesmärgid, milleks isikuandmeid töötleme, on järgnevad:

 • Kliendisuhete juhtimine ja kommunikatsioon

Selleks, et hallata tööalaseid suhteid oma äriklientidega ning pakkuda efektiivset klienditeenindust, vajame me Sinu isikuandmeid. Me suhtleme oma äriklientide ja tarnijatega e-posti teel, telefoni või online kanalite kaudu. Me saadame näiteks lepingutega seotud märkusi ning juhiseid.

 • Lepingute ja toodete haldamine, teenuste osutamine ja tagamine ning tarbimise aruandlus

Lepinguliste kohustuste täitmiseks on meil tarvis sõlmida leping kõigi klientidega. Seetõttu kogume isikuandmeid lepingute koostamiseks ja haldamiseks ning meie toodete ja teenuste pakkumiseks. Me pakume energiateenuseid eelnevalt kokku lepitud koguste ning hindadega. Värskendame oma klientide andmeid, kogume klientide tarbimise ja seotud teenuste andmeid, et pakkuda oma klientidele parimaid lahendusi.

 • Arveldamine ja võlgade sissenõudmine

Me töötleme isikuandmeid, et saaksime klientidele energiatarbimise, toodete, kaupade ja teenuste eest arveid koostada. Koostame arveid klientide andmete, tellimisinfo ja tarnitud energia/kaupade/teenuste kohta. Tegeleme klientide tehtud maksetega, vastame muudatuste taotlustele ning arhiveerime arveid ja lepinguid.

 • Partnerlus/tarnijasuhete juhtimine ja kommunikatsioon

Selleks, et hallata koostööalaseid suhteid oma partnerite ja tarnijatega, töötleme me erinevat tüüpi isikuandmeid. Me jälgime tarnijate krediidiinfot, me hindame ja kontrollime tarnija võimeid ja mahtu ning potentsiaali saada meie tarnijaks.

 • Turvalisuse ja ohutuse kontrollimine

Me töötleme isikuandmeid, et olla võimelised kaitsma oma varasid ning ennetada autoriseerimata sissepääsu meie hoonetesse, süsteemidesse ning seadmetesse. Me kasutame selleks füüsilisi, tehnilisi ja administratiivseid meetodeid, näiteks sissepääsukontroll ja kaamerad.

 • Meie aruandluskohustuse täitmiseks riigiasutuste ja muude isikute ees

Millisel õiguslikul alusel me Sinu isikuandmeid töötleme?

Lähtume Sinu isikuandmete töötlemisel erinevatest õiguslikest alustest:

 • Sinu konkreetne ja vabatahtlikult antud nõusolek. Kui tugineme Sinu andmete töötlemise õigusliku alusena Sinu nõusolekule, võid oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta;
 • töötlemine on vajalik meievahelise lepingu täitmiseks või sõlmimiseks;
 • töötlemine on vajalik juriidilise kohustuse täitmiseks (näiteks on meil seadusjärgne kohustus teatud andmeid teatud ajaperioodi vältel säilitada) ja/või õigusaktidest tulenevate nõuete täitmiseks või nõuete tuvastamiseks, rakendamiseks või Fortumi kaitsmiseks nendega seoses;
 • töötlemine on vajalik meie või kolmandate isikute õigustatud huvidega seotud eesmärkidel, mis puudutavad Sinu huvisid ning põhiõiguseid ja -vabadusi (nt huvide tasakaalu). Sellega seoses on meie õigustatud huvid:

- kulutõhusate ja asjakohaste äritegevuste teostamine;

- toodete ja teenuste välja töötamine, täiendamine ja müümine ning heade kliendisuhete säilitamine, sealhulgas klientide tagasiside ja kliendiuuringute kaudu;

- korrektse, asjakohase ja ühtlustatud dokumentatsiooni ning tegevuse tagamine;

- müüdud, osutatud ja edastatud toodete ja teenuste eest tasu saamine;

- klientidele tõhusa toe ja juhtumikorralduse pakkumine;

- olemasolevatele klientidele asjakohase ja tõhusa otseturunduse pakkumine, sealhulgas turunduseesmärkidel teostatav profiilianalüüs ja segmenteerimine (vt täiendavat teavet alt).

 

Kuidas Sinu andmeid turunduseesmärkidel kasutame?

Väärtustame Fortumis Sinu kui meie kliendi suhtes teostatavat tõhusat ja läbipaistvat turundust. Sinu isikuandmete töötlemine turunduseesmärkidel on vajalik meie õigustatud huvide teostamiseks oma toodete ja teenuste välja töötamisel, täiendamisel ja müümisel ning heade kliendisuhete tagamisel.
Meievahelise suhtluse käigus on Sul alati õigus mis tahes täiendavate turundusväljundite kasutamise vastu olla ja nendest keelduda.
Näiteks viime läbi turuanalüüse, koostame statistikat ja hinnanguid ning arendame oma teenuseid ja tooteid ning hoiame Sind nendega kursis. Näiteks edastame Sulle igakuiseid uudiskirju või üldist teavet klientidele pakutavate eeliste kohta, välja arvatud juhul, kui sellisest suhtlusest keeldud. Samuti võime Sulle edastada suunatud pakkumisi lähtuvalt Sinu varasematest ostudest, teenuste/toodete kasutamisest ja/või Sinu käitumisest meiega suheldes. Selliste suunatud pakkumiste eesmärk on pakkuda Sulle tooteid ja teenuseid, millest Sa meie hinnangul huvitatud võid olla. Suunatud pakkumiste esitamiseks jagame oma kliendid erinevatesse gruppidesse lähtuvalt meievahelisest suhtlusest (nt segmenteerimise või profiilianalüüsi kaudu).

Automatiseeritud otsuste tegemine

Meil on õigus teha Sinuga seotud automatiseeritud otsuseid, nt lepinguperioodil automaatseid krediidikontrolle, mis võivad mõjutada Sinu võimalusi meie teenuseid kasutada. Kasutame automatiseeritud otsuseid tõhusate, digitaalsete, ennustatavate ja õiguskindlate otsuste ning äriprotsesside tagamiseks. Enamasti edastame Sulle selliste automatiseeritud otsuste tegemise protsesside kohta täpsemat teavet vastava tegevuse/otsuse tegemise alguses, sealhulgas teavet selle aluseks oleva loogika ja tulemuste kohta.

Kui automatiseeritud otsuseid ei ole vaja meievahelise lepingu sõlmimiseks, küsime Sinu nõusolekut automatiseeritud otsuste tegemiseks enne nende tegemist.

Kui oleme Sinu kohta otsuse teinud üksnes automatiseeritud protsessi põhjal (nt automatiseeritud profiilianalüüsi kaudu) ning see mõjutab Sinu võimekust teenuseid kasutada või sellel on Sulle mõni muu oluline mõju, saad paluda, et Sulle ei kohaldataks sellist otsust, välja arvatud juhul, kui me saame Sulle põhjendada, et selline otsus on vajalik meievahelise lepingu sõlmimiseks või selle täitmiseks.

Kui kaua me isikuandmeid säilitame?

Me säilitame Sinu isikuandmeid üksnes selleks ajaperioodiks, mis on vajalik sõltuvalt isikuandmete liigist ning nende töötlemise eesmärgist.

Enamasti salvestatakse Sinu isikuandmeid meievahelise ärisuhte ajaks ja viieks aastaks pärast selle lõppu. Isikuandmed, mis on seotud arvete ja raamatupidamisega säilitatakse viieks aastaks. Teatud säilitusajad võivad olla erinevad sõltuvalt andmekategooriast. Fortum kehtestab ja vaatab korrapäraselt uuesti läbi isikuandmete säilitamisega seotud konkreetsete andmeliikide säilitusajad. Kui isikuandmed enam vajalikud pole, siis Fortum kas kustutab ebavajalikud isikuandmed või muudab need anonüümseks.

Kes Sinu isikuandmeid töötleb?

Üldjuhul me ei müü, vaheta ega anna litsentsi alusel kolmandatele osapooltele kasutada mis tahes isikuandmeid. Fortumi ettevõtete kontserni kuuluvad ettevõtted võivad isikuandmeid töödelda kooskõlas olemasolevate isikuandmete kaitse seadustega. Isikuandmeid võib avaldada meie volitatud töötajatele või sidusrühmadele sellises ulatuses, mis on töötlemise eesmärgi jaoks vajalik. Andmed ei ole kunagi kättesaadavad kõigile töötajatele, vaid üksnes piiratud arvule volitatud isikutele. Samuti kasutame kolmandaid osapooli oma andmete volitatud töötlejatena, et aidata meie nimel isikuandmeid töödelda. Kui kolmas osapool meie nimel isikuandmeid töötleb, tagame alati lepinguliste kohustuste kaudu, et isikuandmete töötlemine viiakse alati läbi turvaliselt ning kooskõlas isikuandmete kaitse seaduste ning andmetöötluse parimate tavadega.

Isikuandmeid töötlevate kolmandate isikute kategooriate loend (= volitatud töötlejad):

 • teenusepakkujad, näiteks trükiteenused, võlgade sissenõudmise teenused, paigalduspartnerid, krediidiinfo pakkujad, konsultandi teenuse pakkujad;
 • IT-teenuste pakkujad, pilveteenuste pakkujad;
 • müügi- ja turunduspartnerid.

Lisaks võib isikuandmeid avaldada riigi- ja muudele asutustele, kui pädevad asutused seda nõuavad ning meil on seaduse alusel kohustus vastav nõue täita (kooskõlas kehtivate isikuandmete kaitse seadustega).

Kas Fortum edastab isikuandmeid kolmandatesse riikidesse?

Üldjuhul ei edasta Fortum isikuandmeid väljapoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda (EMP). Kui isikuandmeid siiski edastatakse väljapoole ELi või EMPd, kasutab Fortum asjakohaseid kaitsemeetmeid kooskõlas olemasoleva isikuandmete kaitse seadustega, nagu näiteks Euroopa Komisjoni poolt vastuvõetud  lepingu tüüptingimusi.

Kuidas Fortum isikuandmeid kaitseb?

Fortum rakendab vajalikke tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mis tagavad, et isikuandmete töötlemisel järgitakse isikuandmete kaitse seaduseid.

Need meetmed hõlmavad ligipääsuõiguste seiret, et üksnes volitatud isikutel oleks ligipääs isikuandmetele, tulemüüride seiret, andmete pseudonümiseerimist, üksikasjalikke juhiseid ning koolitusi personalile isikuandmete kaitse kohta ning hoolikat kaalumist teenusepakkujate valimisel, kes on seotud meie nimel isikuandmete töötlemisega.

Küpsiste kasutamine ja Sinu õigused seoses isikuandmetega

Küpsiste kasutamine

Meie teenuste kasutamisel või meie veebilehtede külastamisel võib Fortum küpsiste ja teiste jälgimistehnikate abil koguda andmeid Sinu seadmete kohta.
Küpsised on väikesed tekstifailid, mida me kasutame meie veebilehti külastavate brauserite ja seadmete tuvastamiseks ja loendamiseks. Saadud teavet võime meie ja kolmandad isikud kasutada turunduseesmärkidel.
Küpsiste kasutamine erineb sõltuvalt sellest, millist Fortumi veebilehte Sa külastad. Rohkem teavet selle kohta, milliseid küpsiseid me millistel veebilehtedel kasutame, leiad meie veebilehe küpsiste kohta käiva teabe alt.

Küpsiste kasutamise kohta loe rohkem siit.

Millised on Sinu õigused seoses oma isikuandmetega?

Andmesubjektina on Sul mitmeid seadusjärgseid õigusi:

 • õigus tutvuda andmetega – Sul on õigus tutvuda oma isikuandmetega, mis tähendab, et Sul on õigus veenduda oma isikuandmete töötlemises ja saada töötlemise korral koopia Fortumi töödeldavatest isikuandmetest (nn registri väljavõtteid) ning täiendavat teavet Fortumi poolt teostatava töötlemise kohta;

 • andmete ülekandmise õigus – Sul on õigus oma andmeid edastada, mis tähendab, et Sa võid teatud juhtudel lasta oma isikuandmed edastada mõnele teisele vastutavale töötlejale; 

 • õigus andmete parandamisele – Sul on õigus lasta Sinu kohta käivaid ebakorrektseid andmeid parandada või täiendada;

 • õigus andmete kustutamisele – Sul on õigus lasta Sinu kohta käivaid andmeid kustutada, kui:

o andmeid ei ole enam vaja selleks eesmärgiks, millega seoses on need kogutud või töödeldud;

o tühistad oma nõusoleku teatud töötlemiseks, mille tulemusel ei ole Fortumil andmete töötlemiseks enam õiguslikku alust;

o Sinu andmeid on töödeldud ebaseaduslikult;

o Sinu andmete töötlemine ei ole vajalik kohaldatavatest õigusaktidest tulenevate Fortumi kohustuste täitmiseks, õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks ja/või avalikes huvides toimuva arhiveerimise, uurimise või statistilistel eesmärkidel.

 • õigus nõusoleku tühistada – kui oled teatud konkreetse töötlemise kohta nõusoleku andnud, võid selle alati tagasi võtta;

 • õigus esitada isikuandmete töötlemisele vastuväiteid – kui töötlemise aluseks on Fortumi või kolmanda isiku õigustatud huvide teostamine, on Sul igal ajal õigus Sinu isikuandmete töötlemise osas vastuväiteid esitada. Kui Fortum ei suuda esitada töötlemise kohta mõjuvaid õigustatud põhjuseid, lõpetab Fortum isikuandmete töötlemise;

 • õigus keelduda otseturundusest – Sul on igal ajal õigus esitada vastuväiteid otseturunduse eesmärgil töödeldud isikuandmete osas. Sellisel juhul Sinu isikuandmeid sellistel eesmärkidel enam ei töödelda; 

 • õigus töötlemise piiramisele – Sul on õigus piirata oma andmete töötlemist ajal, kui Sinu taotlust uurime ja kontrollime;

 • õigus keelduda automatiseeritud otsustest – kui oleme teinud Sinu kohta otsuse ainult automatiseeritud protsessi tulemusel ja sellisel otsusel on juriidilisi või Sind muul viisil oluliselt mõjutavaid tagajärgi, võid nõuda, et vaataksime otsuse uuesti läbi ja lähtuksime individuaalsest hindamisest. See kehtib juhul, kui me ei suuda tõendada, et meievahelise lepingu sõlmimiseks või täitmiseks on automatiseeritud otsust vaja.

 • õigus esitada järelevalveasutusele kaebus – Sul on õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (aadress Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn, e-post info@aki.ee, telefon +372 627 4135) või mõnele muule pädevale regulatiivsele asutusele, kui usud, et me ei järgi Sinu isikuandmete käsitlemisel kohaldatavaid andmekaitseseaduseid. Kui soovid teostada oma eelnevalt loetletud õiguseid, edasta vastavasisuline kirjalik ja allkirjastatud taotlus käesoleva dokumendi lõpus esitatud aadressile.

Muudatused meie privaatsusteates ja meie kontaktid

Isikuandmete kaitset käsitleva teate muudatused

Fortum jätab endale õiguse käesolevat isikuandmete kaitset käsitlevat privaatsusteadet igal ajal muuta. Isikuandmete kaitset käsitleva teate võimalikest muudatustest teavitatakse meie veebilehel.

Muudatused võivad olla vajalikud meie teenuste arendamise tõttu või näiteks muudatuste tõttu vastavates seadustes.

Kontaktandmed

Ootame hea meelega küsimusi, kommentaare ja päringuid käesoleva isikuandmete puutumatust kaitset käsitleva privaatsusteate kohta e-posti aadressile: privacy@fortum.com