Privaatsusteade tööle kandideerijatele

Meie uuendatud isikuandmete kaitset käsitlevast teatest saad täpsemalt lugeda sellest, kuidas me Sinu isikuandmeid käsitleme. Palun loe järgnevat hoolega, et saada aru meie vaadetest ja praktikatest Sinu isikuandmetega seoses ning kuidas me neid käsitleme.

Vastutav töötleja:

ELi 2016. aasta isikuandmete kaitse üldmääruse mõistes on vastutav töötleja Fortum Corporation ja selle tütarettevõtted Eestis:

 • Fortum Eesti AS, Lõõtsa 2B, Tallinn 11415
 • Fortum CFS Eesti OÜ, Lõõtsa 2B, Tallinn 11415
 • AS Fortum Tartu, Turu 18, Tartu 51014

Kuidas Fortum Sinu kui tööle kandideerija isikuandmeid töötleb?

Kuidas Fortum Sinu isikuandmeid töötleb?

Peame Sinu isikuandmeid töötlema mitmel erineval eesmärgil ja mitmel erineval viisil. Järgime selle käigus alati asjakohaseid kaitsemeetmeid ja andmetöötlust käsitlevate seaduste põhimõtteid.

Oleme selles teates koondanud erinevad andmete liigid, eesmärgid ja õiguslikud alused, millest andmete töötlemisel lähtume. Kui nende osas midagi muutub, teavitame Sind sellest koheselt vastavalt lehe all viidatud tingimustele.  

Milliseid andmeid Fortum kogub?

Fortum kogub ja töötleb erinevatesse kategooriatesse kuuluvaid isikuandmeid, sealhulgas:

 • kontaktandmed – näiteks Sinu nimi, aadress, telefoninumber;
 • kandideerimisega seotud andmed – näiteks tööle kandideerija hindamise andmed, CV, taustainfo;
 • tuvastamist võimaldavad andmed – näiteks Sinu nimi, isikukood;
 • tervisliku seisundi andmed – näiteks narkotesti tulemused, tervisekontrolli andmed;
 • käitumispõhised andmed – näiteks logimise andmed.

Fortum kogub andmeid, mida on vaja meievaheliseks koostööks ja eesmärkideks, mille jaoks selliseid andmeid kasutatakse. Isikuandmete töötlemisel lähtume alati õiguslikest alustest.

Millistest allikatest isikuandmeid saadakse?

Sinu kohta töödeldavad isikuandmed pärinevad erinevatest allikatest:

 • Sinult endalt, kui meile tööle kandideerid või meile oma isikuandmed saadad;
 • meievahelisest suhtest Sinu kui tööle kandideerijaga, näiteks taustakontrolli andmed, tervise andmed või käitumispõhised andmed;
 • Sinul nõusolekul kolmandatelt osapooltelt, näiteks riiklikest julgeolekuasutustest, tervishoiuteenustest.

Millised on isikuandmete töötlemise eesmärgid?

Me töötleme isikuandmeid ainult eelnevalt määratletud eesmärkidel. Eesmärgid, milleks isikuandmeid töötleme, on järgnevad:

 • Töötajate värbamine

Selleks, et sujuvalt läbi viia töötajate värbamisprotsessi, vajame me Sinu isikuandmeid. Me vaatame isikuandmeid, mida Sa meiega jaganud oled, CV-d ja soovitusi ning me hindame neid ning valime kandidaadid. Lisaks me kogume tervisega seotud andmeid, taustainfot ning soovitusi. Tööle võtmisest kuni töösuhte lõpetamiseni on andmed salvestatud turvatud personalisüsteemidesse ja andmebaasidesse, millele on ligipääs ainult volitatud isikutel.

 • Töötajate andmete haldamine

Kõikide töötajatega sõlmime omavahelise suhte kohustuste täitmiseks lepingu. Sellepärast, me kogume isikuandmeid, et koostada leping meile tööle kandideerijatega. Me haldame ka meie töötajate andmeid. 

Millisel õiguslikul alusel me Sinu isikuandmeid töötleme?

Lähtume Sinu isikuandmete töötlemisel erinevatest õiguslikest alustest:

 • Sinu konkreetne ja vabatahtlikult antud nõusolek. Kui tugineme Sinu andmete töötlemise õigusliku alusena Sinu nõusolekule, võid oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta;
 • töötlemine on vajalik meievahelise lepingu täitmiseks või sõlmimiseks;
 • töötlemine on vajalik juriidilise kohustuse täitmiseks (näiteks on meil seadusjärgne kohustus teatud andmeid teatud ajaperioodi vältel säilitada) ja/või õigusaktidest tulenevate nõuete täitmiseks või nõuete tuvastamiseks, rakendamiseks või Fortumi kaitsmiseks nendega seoses;
 • töötlemine on vajalik meie või kolmandate isikute õigustatud huvidega seotud eesmärkidel, mis puudutavad Sinu huvisid ning põhiõiguseid ja -vabadusi (nt huvide tasakaalu). Sellega seoses on meie õigustatud huvi töötajate värbamine - planeerimine, intervjueerimine.

Automatiseeritud otsuste tegemine

Värbamisel ei tee me sinuga seotud otsuseid automatiseeritud viisil.

Kui kaua me isikuandmeid säilitame?

Me säilitame Sinu isikuandmeid üksnes selleks ajaperioodiks, mis on vajalik sõltuvalt isikuandmete liigist ning nende töötlemise eesmärgist.

Teatud säilitusajad võivad olla erinevad sõltuvalt andmekategooriast. Fortum kehtestab ja vaatab korrapäraselt uuesti läbi isikuandmete säilitamisega seotud konkreetsete andmeliikide säilitusajad. Kui isikuandmed enam vajalikud pole, siis Fortum kas kustutab ebavajalikud isikuandmed või muudab need anonüümseks.

Kes Sinu isikuandmeid töötleb?

Üldjuhul me ei müü, vaheta ega anna litsentsi alusel kolmandatele osapooltele kasutada mis tahes isikuandmeid. Fortumi ettevõtete kontserni kuuluvad ettevõtted võivad isikuandmeid töödelda kooskõlas olemasolevate isikuandmete kaitse seadustega. Isikuandmeid võib avaldada meie volitatud töötajatele või sidusrühmadele sellises ulatuses, mis on töötlemise eesmärgi jaoks vajalik. Andmed ei ole kunagi kättesaadavad kõigile töötajatele, vaid üksnes piiratud arvule volitatud isikutele. Samuti kasutame kolmandaid osapooli oma andmete volitatud töötlejatena, et aidata meie nimel isikuandmeid töödelda. Kui kolmas osapool meie nimel isikuandmeid töötleb, tagame alati lepinguliste kohustuste kaudu, et isikuandmete töötlemine viiakse alati läbi turvaliselt ning kooskõlas isikuandmete kaitse seaduste ning andmetöötluse parimate tavadega.

Isikuandmeid töötlevate kolmandate isikute kategooriate loend (= volitatud töötlejad):

 • värbamis- ning talendiotsingute ettevõtted;
 • personali hindamise ettevõtted;
 • ametiasutused, mis vastutavad turvalisuse, taustainfo eest;
 • võlgade sissenõudmise teenuse pakkujad;
 • tervishoiuteenuseid pakkuvad ettevõtted.

Lisaks võib isikuandmeid avaldada riigi- ja muudele asutustele, kui pädevad asutused seda nõuavad ning meil on seaduse alusel kohustus vastav nõue täita (kooskõlas kehtivate isikuandmete kaitse seadustega).

Kas Fortum edastab isikuandmeid kolmandatesse riikidesse?

Üldjuhul ei edasta Fortum isikuandmeid väljapoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda (EMP). Kui isikuandmeid siiski edastatakse väljapoole ELi või EMPd, kasutab Fortum asjakohaseid kaitsemeetmeid kooskõlas olemasoleva isikuandmete kaitse seadustega, nagu näiteks Euroopa Komisjoni poolt vastuvõetud  lepingu tüüptingimusi.

Kuidas Fortum isikuandmeid kaitseb?

Fortum rakendab vajalikke tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mis tagavad, et isikuandmete töötlemisel järgitakse isikuandmete kaitse seaduseid.

Need meetmed hõlmavad ligipääsuõiguste seiret, et üksnes volitatud isikutel oleks ligipääs isikuandmetele, tulemüüride seiret, andmete pseudonümiseerimist, üksikasjalikke juhiseid ning koolitusi personalile isikuandmete kaitse kohta ning hoolikat kaalumist teenusepakkujate valimisel, kes on seotud meie nimel isikuandmete töötlemisega.

Küpsiste kasutamine ja Sinu õigused seoses isikuandmetega

Küpsiste kasutamine

Meie teenuste kasutamisel või meie veebilehtede külastamisel võib Fortum küpsiste ja teiste jälgimistehnikate abil koguda andmeid Sinu seadmete kohta.
Küpsised on väikesed tekstifailid, mida me kasutame meie veebilehti külastavate brauserite ja seadmete tuvastamiseks ja loendamiseks. Saadud teavet võime meie ja kolmandad isikud kasutada turunduseesmärkidel.
Küpsiste kasutamine erineb sõltuvalt sellest, millist Fortumi veebilehte Sa külastad. Rohkem teavet selle kohta, milliseid küpsiseid me millistel veebilehtedel kasutame, leiad meie veebilehe küpsiste kohta käiva teabe alt.

Küpsiste kasutamise kohta loe rohkem siit.

Millised on Sinu õigused seoses oma isikuandmetega?

Andmesubjektina on Sul mitmeid seadusjärgseid õigusi:

 • õigus tutvuda andmetega – Sul on õigus tutvuda oma isikuandmetega, mis tähendab, et Sul on õigus veenduda oma isikuandmete töötlemises ja saada töötlemise korral koopia Fortumi töödeldavatest isikuandmetest (nn registri väljavõtteid) ning täiendavat teavet Fortumi poolt teostatava töötlemise kohta;

 • andmete ülekandmise õigus – Sul on õigus oma andmeid edastada, mis tähendab, et Sa võid teatud juhtudel lasta oma isikuandmed edastada mõnele teisele vastutavale töötlejale; 

 • õigus andmete parandamisele – Sul on õigus lasta Sinu kohta käivaid ebakorrektseid andmeid parandada või täiendada;

 • õigus andmete kustutamisele – Sul on õigus lasta Sinu kohta käivaid andmeid kustutada, kui:

o andmeid ei ole enam vaja selleks eesmärgiks, millega seoses on need kogutud või töödeldud;

o tühistad oma nõusoleku teatud töötlemiseks, mille tulemusel ei ole Fortumil andmete töötlemiseks enam õiguslikku alust;

o Sinu andmeid on töödeldud ebaseaduslikult;

o Sinu andmete töötlemine ei ole vajalik kohaldatavatest õigusaktidest tulenevate Fortumi kohustuste täitmiseks, õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks ja/või avalikes huvides toimuva arhiveerimise, uurimise või statistilistel eesmärkidel.

 • õigus nõusoleku tühistada – kui oled teatud konkreetse töötlemise kohta nõusoleku andnud, võid selle alati tagasi võtta;

 • •õigus esitada isikuandmete töötlemisele vastuväiteid – kui töötlemise aluseks on Fortumi või kolmanda isiku õigustatud huvide teostamine, on Sul igal ajal õigus Sinu isikuandmete töötlemise osas vastuväiteid esitada. Kui Fortum ei suuda esitada töötlemise kohta mõjuvaid õigustatud põhjuseid, lõpetab Fortum isikuandmete töötlemise;

 • õigus keelduda otseturundusest – Sul on igal ajal õigus esitada vastuväiteid otseturunduse eesmärgil töödeldud isikuandmete osas. Sellisel juhul Sinu isikuandmeid sellistel eesmärkidel enam ei töödelda; 

 • õigus töötlemise piiramisele – Sul on õigus piirata oma andmete töötlemist ajal, kui Sinu taotlust uurime ja kontrollime;

 • õigus keelduda automatiseeritud otsustest – kui oleme teinud Sinu kohta otsuse ainult automatiseeritud protsessi tulemusel ja sellisel otsusel on juriidilisi või Sind muul viisil oluliselt mõjutavaid tagajärgi, võid nõuda, et vaataksime otsuse uuesti läbi ja lähtuksime individuaalsest hindamisest. See kehtib juhul, kui me ei suuda tõendada, et meievahelise lepingu sõlmimiseks või täitmiseks on automatiseeritud otsust vaja.

 • õigus esitada järelevalveasutusele kaebus – Sul on õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (aadress Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn, e-post [email protected], telefon +372 627 4135) või mõnele muule pädevale regulatiivsele asutusele, kui usud, et me ei järgi Sinu isikuandmete käsitlemisel kohaldatavaid andmekaitseseaduseid. Kui soovid teostada oma eelnevalt loetletud õiguseid, edasta vastavasisuline kirjalik ja allkirjastatud taotlus käesoleva dokumendi lõpus esitatud aadressile.

Muudatused meie privaatsusteates ja meie kontaktid

Isikuandmete kaitset käsitleva teate muudatused

Fortum jätab endale õiguse käesolevat isikuandmete kaitset käsitlevat privaatsusteadet igal ajal muuta. Isikuandmete kaitset käsitleva teate võimalikest muudatustest teavitatakse meie veebilehel.

Muudatused võivad olla vajalikud meie teenuste arendamise tõttu või näiteks muudatuste tõttu vastavates seadustes.

Kontaktandmed

Ootame hea meelega küsimusi, kommentaare ja päringuid käesoleva isikuandmete puutumatust kaitset käsitleva privaatsusteate kohta e-posti aadressile: [email protected]