Privaatsusteade tööle kandideerijatele

1/2/2020

Fortumi kontsern ja selle tütarettevõtted austavad sinu privaatsust ning järgivad kõiki asjakohaseid andmekaitseseaduseid ja -määruseid. See privaatsusteade jagab sulle teavet, kuidas Fortum töötleb sinu isikuandmeid, mis on kogutud seoses värbamistegevustega.

Sisu

 1. Milliseid isikuandmeid Fortum töötleb?

 2. Kuidas Fortum sinu isikuandmeid kogub?

 3. Millised on sinu isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused?

 4. Automatiseeritud otsuste tegemine

 5. Kui kaua Fortum sinu isikuandmeid säilitab?

 6. Kellel on ligipääs sinu isikuandmetele?

 7. Kas Fortum edastab sinu isikuandmeid kolmandatesse riikidesse?

 8. Kuidas Fortum sinu isikuandmeid kaitseb?

 9. Küpsised

 10. Sinu õigused ja kuidas neid kasutada

 11. Privaatsusteate muudatused

 12. Sinu isikuandmete vastutav töötleja

 

1. Milliseid isikuandmeid Fortum töötleb?

Fortum kogub ja töötleb erinevat tüüpi isikuandmeid, sealhulgas:

 • Isikupõhised andmed – kontaktandmed (sinu nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress), demograafilised andmed (sinu sugu, vanus, keel, rahvus).
 • Värbamisandmed - sinu avaldus ja elulugu, intervjuu teave, videointervjuu, eelnevate tööandjate ja teiste kolmandate osapoolte antud soovitused, teave sinu pädevustest, kvalifikatsioonist, oskustest, töökogemustest ning haridusest. Enne võimaliku töölepingu tegemist, võime koguda lisaks vajalikke tervise-, narko-, tausta-, psühhomeetriliste ja sobivustestide andmeid ning krediidikontrolli tulemusi sõltuvalt vajadusest ja ametikohast, kuhu kandideerid.
 • Tuvastamisandmed - sinu isikut tõendav dokument ja isikukood.
 • Veebiandmed ja identifikaatorid - andmed, mida kogutakse küpsiste või sarnaste tehnoloogiliste vahenditega meie teenuste kasutamisel, näiteks sinu seadme IP aadress, küpsise ID ja mobiiliseadme ID.
 • Autentimisandmed – Fortumi värbamisportaali kasutajanimi ja salasõna, sealhulgas muud üksikasjad meie teenuste autentimiseks ja turvalisuse tagamiseks, näiteks sisselogimisandmed ja turbelogid.

 

2. Kuidas Fortum sinu isikuandmeid kogub?

Isikuandmed, mida me töötleme, pärinevad erinevatest allikatest:

 • Sinult endalt - kui lood konto meie värbamisportaalis, esitad meile oma avalduse või eluloo või suhtled meiega mingil muul viisil.
 • Kolmandatelt osapooltelt – värbamispartneritelt, sinu soovitajatelt ja eelnevatelt tööandjatelt, töötervishoiuteenuse pakkujatelt ja ametiasutustest või tausta- ja krediidikontrolli teenuse pakkujatelt. Juhul kui seadused nõuavad,  küsime sinult nõusoleku selliste andmete kogumiseks.
 • Fortum kontserni ettevõtetest, mis jagavad infot punktis 6 toodud põhjustel.

 

3. Millised on isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused?

Me töötleme sinu isikuandmeid selgelt kindlaksmääratud eesmärkidel, mis põhinevad õigustatud huvil ja juriidilise kohustuse täitmisel. Lisaks õigustatud huvile võime töödelda isikuandmeid sinu antud nõusoleku alusel (seda eriti juhul, kui kehtivate seaduste kohaselt on vaja täiendavat sinupoolset nõusolekut).

Me töötleme isikuandmeid peamiselt järgmistel eesmärkidel:

 • Värbamine – me kasutame sinu isikuandmeid sinuga ühenduse võtmiseks, näiteks sinu avalduse olekust teavitamiseks või lisateabe küsimiseks. Samuti kasutame sinu isikuandmeid intervjuude, hindamiste, soovituste, krediidi- ja taustakontrollide läbiviimiseks seadustega lubatud ulatuses.
 • Personaliarvestus – juhul kui Fortum võtab su tööle, võivad sinu isikuandmed, mida sa oled meiega jaganud värbamisprotsessis, liikuda sinu isiklikku toimikusse ning neid võidakse kasutada sinu karjääri juhtimiseks Fortumis.
 • Teenuste arendamine ja analüüs -  me võime kasutada sinu isikuandmeid värbamise ja muude värbamisega seotud teenuste arendamiseks ning analüüside koostamiseks. Võimaluse korral kasutame selleks isikustamata andmeid.
 • Teenuste ja teiste turvalisuse tagamine – me kasutame sinu isikuandmeid meie teenuste infoturbe tagamiseks, näiteks juurdepääsu logide pidamiseks ja süsteemi varukoopiate tegemiseks, kasutajate autentimiseks ja rünnakute ärahoidmiseks.
 • Juriidiliste kohustuste täitmine – me töötleme sinu isikuandmeid, et järgida juriidilisi nõudeid, näiteks raamatupidamis- ja maksuseaduseid.

 

4. Automatiseeritud otsuste tegemine

Kui kasutame automatiseeritud otsuste tegemist, millel on sulle juriidiline või sarnane mõju, teavitame sind sellest eelnevalt. Kui automatiseeritud otsuste tegemine eeldab sinu luba, siis küsime sult selleks eelnevalt nõusolekut.

 

5. Kui kaua Fortum isikuandmeid säilitab?

Kui andmed ei ole enam oma kogumise eesmärgiks vajalikud, siis Fortum kustutab või muudab need isikustamata andmeteks. Juhul kui Fortum võtab su tööle, võivad sinu isikuandmed liikuda sinu isiklikku toimikusse.

 

6. Kellel on ligipääs sinu isikuandmetele?

Vajaduspõhiselt võime sinu isikuandmeid jagada:

 • Fortum grupi ettevõtted – meie grupi ettevõtted võivad kasutada sinu isikuandmeid käesolevas teates määratletud eesmärkidel, lähtudes õigustatud huvist seadustega lubatud määral.
 • Meie alltöövõtjad – me kasutame teenuste pakkumiseks alltöövõtjaid, kellel võib olla ligipääs sinu isikuandmetele ning nende töötlemisele meie nimel. Alltöövõtjatel ei ole lubatud kasutada sinu isikuandmeid mingil muul eesmärgil peale meiega kokkulepitud teenuse osutamise. Me tagame lepinguliste kohustustega, et isikuandmete töötlemine on vastavuses käesoleva teatega. Tavapärased teenusepakkujad, kes töötlevad isikuandmeid on näiteks värbamispartnerid ning IT tarkvara ja teenuse pakkujad.
 • Kolmandad osapooled – Fortum võib jagada sinu isikuandmeid volitatud kolmandatele osapooltele, kes töötlevad Fortumi jaoks isikuandmeid käesolevas teates kirjeldatud eesmärkidel. Nende hulka võivad kuuluda värbamiskonsultandid, testide pakkujad ja teised, kes aitavad meid vabade töökohtade täitmisel ja tööotsijate sobivuse hindamisel. Nendel volitatud kolmandatel isikutel pole lubatud sinu isikuandmeid muul eesmärgil kasutada. Nõuame neilt, et nad tegutseksid kooskõlas selles teates kirjeldatuga ja võtaksid sinu isikuandmete kaitsmiseks kasutusele sobivad meetmed.
 • Ühinemised ja ülevõtmised - kui Fortum otsustab oma äriüksuseid müüa, ühendada või muul viisil ümber korraldada, võib see kaasa tuua vajaduse sinu isikuandmete avaldamise potentsiaalsetele või tegelikele ostjatele ja nende nõustajatele.
 • Ametiasutused, kohtumenetlus ja seadusandlus - avaldame sinu isikuandmeid seadusega nõutavas ulatuses pädevatele asutustele, näiteks politseile. Samuti võime avaldada sinu isikuandmeid seoses kohtumenetlusega või ametiasutuse taotlusel kehtiva seaduse või kohtu korralduse alusel või seoses kohtuprotsessi või volitusprotsessiga või muul seadusega nõutaval või lubatud viisil.

 

7. Kas Fortum edastab sinu isikuandmeid kolmandatesse riikidesse?

Mõned meie teenusepakkujad ja grupi ettevõtted tegutsevad rahvusvaheliselt, mille tõttu võivad isikuandmed vahetevahel asuda väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda. Isikuandmete edastamisel väljaspool EL-i või EMP-d kasutab Fortum asjakohaseid kaitsemeetmeid, näiteks Euroopa Komisjoni pakutavaid standardseid lepingutingimusi. 

 

8. Kuidas Fortum isikuandmeid kaitseb?

Fortum rakendab asjakohaseid organisatsioonilisi ja tehnilisi turvameetmeid, et kaitsta sinu andmeid kadumise või väärkasutamise eest. Meil on kinnitatud küberturvalisuse juhtimismudel, mis kirjeldab rolle ja vastutusi, ning meie juhised annavad üksikasjalikku teavet selle kohta, kuidas Fortumis isikuandmeid tuleb käsitletada. Korraldame töötajatele teadlikkuse tõstmise programme ning pöörame tähelepanu privaatsuse ja turvalisuse olulisusele. Kui sõlmime lepingu kolmandate osapooltega ja neil on vajadus teenuse osutamiseks ligi pääseda meie vastutusel olevatele isikuandmetele, nõuame neilt lepingu järgi samasuguseid andmekaitse turvameetmeid, kui meil endal on kasutuses.

 

9. Küpsised

Meie teenuste kasutamisel või meie veebilehtede külastamisel võib Fortum küpsiste ja teiste sarnaste tehnoloogiliste vahendite abil koguda andmeid sinu seadmete kohta. Meie kodulehele võivad olla paigaldatud ka kolmandate osapoolte küpsised või sarnased tehnoloogilised vahendid. Lisateavet küpsiste haldamise ja veebiandmete kasutamise kohta leiad meie küpsistepoliitikast.

 

10. Sinu õigused ja kuidas neid kasutada

Järgnevalt on toodud sinu õigused isikuandmete töötlemisel:

 • Õigus tutvuda andmetega – sul on õigus saada teavet oma isikuandmete töötlemise kohta ning küsida koopiat oma isikuandmetest.
 • Õigus andmete parandamisele – sul on õigus lasta parandada sind puudutavad ebaõiged isikuandmed ja vajadusel isikuandmeid uuendada;
 • Õigus andmeid üle kanda - sul on õigus küsida ja uuesti kasutada meile edastatud isikuandmeid. Me saame sulle pakkuda valitud andmete kogumit masinloetavas vormingus, kui töötlemise aluseks on olnud nõusolek.
 • Õigus andmete kustutamisele – me kustutame sinu soovil sinu isikuandmed, kui neid ei ole enam õiguspäraselt vaja.
 • Õigus nõusolekust taganeda – kui sa oled andnud nõusoleku andmete töötlemisele, on sul alati õigus sellest taganeda.
 • Õigus esitada vastuväiteid – sul on õigus vaidlustada oma isikuandmete töötlemine Fortumi õigustatud huvide korral, näiteks värbamisprotsesside arendamiseks.
 • Õigus piirata isikuandmete töötlemist – mõningatel juhtudel on sul õigus isikuandmete töötlemist piirata.

Mõned õigused ei pruugi olla kohaldatavad, näiteks kui isikuandmeid ei saa sinuga siduda.

Küpsiste haldamine - kui sa soovid hallata küpsiseid meie kodulehel, kasuta selleks juhiseid, mis leiduvad meie küpsistepoliitikas.

Kaebuse esitamine - kui me ei võta sinu päringutega midagi ette, teavitame sind selle põhjustest. Kui sa ei ole rahul meie tegevusega või sellega, kuidas me isikuandmeid käsitleme, kirjuta meie kontserni privaatsusametnikele kaebus läbi ingliskeelse päringuvormi, mis asub meie kontserni kodulehel (vt eestikeelset abijuhist alt poolt) . Kui sa pole endiselt rahul, pöördu kohaliku andmekaitseinspektsiooni poole.

Kui sul on mingeid küsimusi või sa soovid oma isikuandmete üldmäärusest lähtuvaid õiguseid kasutada, siis

Privaatsuse päringuvorm

 

 • või võta ühendust Fortumi kohaliku üksusega.

 

11. Privaatsusteate muudatused

Fortum jätab endale õiguse teha muudatusi privaatsusteatesse. Teavitame sind privaatsusteate võimalikest muudatustest oma kodulehel või sinuga otse ühendust võttes.

 

12. Sinu isikuandmete vastutav töötleja

Fortumi kontsern ja selle tütarettevõtted on sinu isikuandmete vastutavad töötlejad. Kui sul on mingeid küsimusi seoses isikuandmetega või sa soovid isikuandmete üldmäärusest tulenevaid õiguseid kasutada, võta meiega ühendust läbi ingliskeelse päringuvormi www.fortum.com kodulehel (vt ülevalt eestikeelset abijuhist) või Fortumi kohaliku üksuse klienditeeninduse.